KEYC - Mankato East Loyola Boys Hockey Skates to 5-5 Tie With Mound Wes

Mankato East Loyola Boys Hockey Skates to 5-5 Tie With Mound Westonka