KEYC - Blue Box Bridal

Blue Box Bridal

Blue Box Bridal

72 Downtown Plaza

Fairmont, MN 56031

(507)235-5585